Autoritetslære

Da jeg var i USA i 2018 dro Barbara og jeg på en roadtrip rundt i Arizona. Barbara tok meg bl.a. med til de to kirkene hun hadde deltatt i Bibel-studier i rett etter at hun kom ut av New Age og inn i en relasjon til Bibelens Levende Gud; Abraham, Jakob og Isaks Gud. Sharon hadde på Bibel-studiene gitt Barbara «Autoritetslære.» Senere har Barbara postet den på Facebook slik at jeg har fått lese den. I den ene kirka vi besøkte på roadtrip’en traff jeg faktisk Sharon. Senere spurte jeg om å få oversette den for dere.

Barbara til Sharon: «Husker du min venn Laila fra Norge som jeg tok med meg til Bibel-studie? Hun spør:

-Kan jeg få oversette dette til norsk og publisere det, slik at nordmenn også kan få lese dette?»

Sharon svarte:

«Wow, I love that. Yes, I would feel very blessed to have her translate it. God is so good and so worthy of all praise. I love you.» -som betyr:

«Wow, Jeg elsker det. Ja, Jeg ville føle meg veldig velsignet om hun oversatte det. Gud er så god og så verdig all lovprisning. Jeg er glad i deg.»

——–

AUTORITETS LÆRE

ved Sharon Stonestreet (med hennes tillatelse til å dele):

Vi er oppstått i Kristus: Halleluja! Så hva betyr det? Hva jeg ønsker å minne oss om igjen er hvor kjempestor vår frelse er. Gud ser oss fra et helt nytt perspektiv. Vi er ikke lenger en synder som etter retten fortjener evig vrede og separasjon fra Gud, men vi har gått fra død til liv.

JOH 5:24

24 Sannelig, sannelig, Jeg sier dere, Han som hører mitt ord, og tror på ham som har sent meg, har evig liv, og skal ikke komme inn til fordømmelse; men har gått fra død til liv.

Så hva betyr det?

ROMERNE 6:3-11

3 Vet dere ikke, at så mange av oss som var døpt inn til Jesus Kristus, var døpt inn til hans død?

4 Derfor er vi begravd med ham ved dåp inn til døden; slik at som Kristus var oppreist fra døden ved Faderens herlighet, til og med slik burde vi også ferdes i livets ny-het (friskhet).

5 For om hadde blitt plantet sammen i hans døds likhet (bilde), skal vi også bli i hans oppstandelses likhet (bilde).

6 Vitende om dette, at vår gamle mann er korsfestet med ham, slik at syndens kropp kan bli ødelagt, slik at vi heretter ikke skulle tjene synd.

7 For han som er død er befridd fra synd.

8 Hvis vi nå er døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham:

9 Vitende at Kristus som blir oppreist fra døden ikke dør mer; døden har ikke noe mer herredømme over ham.

10 For i det han døde, døde han for synd en gang: men idet at han lever, lever han for Gud.

11 Likeså regne dere selv som å være virkelig døde for synd, men levende for Gud gjennom Jesus Kristus vår Herre.

GALATERNE 2:20

20 Jeg er korsfestet med Kristus; uansett lever jeg; allikevel ikke jeg, men Kristus lever i meg: og livet som jeg nå lever i kjøttet lever jeg ved Guds Sønns tro, som elsket meg, og gav seg selv for meg.

Vårt gamle liv er borte, det ene med synde naturen, nå er vi levende for Gud og vi sitter i Himmelske steder i Jesus Kristus. La oss se nærmere på hva det betyr for oss.

COLOSSERNE 1:12-22

12 Givende takk til Faderen, som har gjort oss passende til å være deltakere i arven til de hellige i lys:

13 Som har befridd oss fra mørkets makt, og har forflyttet oss til hans kjære Sønns rike:

14 I hvis vi har forløsning (innløsning; blir frikjøpt, kausjonert ut) gjennom hans blod, til og med synders tilgivelse.

15 Den som er den usynlige Gudens bilde, hver skapnings førstefødte:

16 For ved ham ble alle ting skapt, som er i himmelen, og som er i jorden, synlig og usynlig, uansett om de være seg troner, eller herredømmer, eller fyrstedømmer, eller makter: alle ting ble skapt av ham, og for ham:

17 Og han er før/foran alle ting, og ved han består alle ting.

18 Og han er kroppens hode; kirken: som er begynnelsen, den førstefødte fra døden; slik at han i alle ting kan være overlegen.

19 For det gleder Faderen at i ham skal all fullhet/fylde bli værende;

20 Og, å ha skapt fred gjennom hans kors´ blod, ved ham å forsone alle ting til seg selv, ved ham, sier jeg , om de er ting  i jorda, eller ting i himmelen.

21 Og dere, som en tid var fremmedgjort og fiender i deres sinn ved ondskapsfullt arbeid, men allikevel har han nå forsonet

22 I hans kjøtts kropp gjennom død, for å presentere deg hellig og uskyldbar og urefsbar i hans (sikt)åsyn:

I hvert kongedømme er det rettigheter og privilegier som statsborgerne har, som ikke er gitt til de som ikke er statsborgere. I Amerika har vi (de) bill of rights.

——–

(Laila legger til fra Wikipedia:

«Bill of Rights» (Loven om rettigheter) er de ti første tilleggene til USAs grunnlov. Lovforslaget kom opprinnelig fra James Madison i 1789, og trådte i kraft den 15. desember 1791 etter å ha blitt ratifisert av 34 av de amerikanske delstatene.

The Bill of Rights begrenser handlingsrommet til de føderale myndighetene, og garanterer det amerikanske folket rettigheter som ytringsfrihetreligionsfrihettrykkefrihetrettssikkerhet og organisasjonsfrihet.)

———

JOHN 1:12

Men så mange som tok imot ham, til dem gav han makten til å bli sønner av Gud, til og med til de som tror på hans navn:

GALATERNE 3:26

For dere er alle Guds barn ved tro på Kristus Jesus.

1 JOHN 3:1

Se, hva slags kjærlighet Faderen har skjenket oss, så vil skulle kunne bli kalt sønner av Gud: derfor kjenner ikke verden oss, fordi den kjente ikke ham.

HEBREERNE 13:10

Vi har et alter, som de ikke har noen rett til å spise  av, de som tjener tabernakelet.

(1 KORINTERNE 10:18 Se på Israel etter kjøttet: er ikke de  som spiser av ofringene deltagere i alteret?)

Hva er noen av rettighetene våre som medlemmer av GUDS RIKE for HANS Barn og for de som fungerer i Jesu kropp som Kirken med Kristus Jesus som Kirkens Hode?

(1) Vi har rett til å operere i Jesu kraft og autoritet

EVANGELIET IFØLGE MATTEUS 28:18-20

18 Og Jesus kom til dem og snakket til dem, og sa, All makt er gitt meg i himmel og i (på) jorden.

19 Gå dere derfor, og lær(undervis) alle nasjoner, døpe dem i Faderens navn, og Sønnens, og Den Hellige Ånds:

20 Lære dem å observere alle ting som jeg har kommandert dere: og, se, Jeg er med dere alltid, til og med til verdens ende. Amen.

EFESERNE 1:17-23

17 Slik at vår Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens Far, skal kunne gi til deg visdoms og åpenbarings ånden i kunnskap til ham:

18 Må din forståelses øyne bli opplyst, at du må vite hva som er håpet i hans kall, og hvilke rikdommer i hans arvs herlighet i de hellige.

19 Å hva er hans krafts økende storhet til oss som tror, i følge hans mektige krafts verk.

20 Som han gjorde i Kristus, da han oppreiste ham fra døden, og satte han på sin høyre hånd i de himmelske steder,

21 Langt over alle fyrstedømmer, og krefter, og makt , og herredømme, og hvert navn som er nevnt, ikke bare i denne verden, men også i den som skal komme;

22 Og har lagt alle ting under hans føtter, og gav han å bli hodet over alle ting til kirken,

23 Som er hans kropp, fylden (fullheten) av ham som fyller alt i alle.

JOHN 14:12

Sannelig, sannelig, Jeg sier dere, Han som tror på meg, de verkene jeg gjør skal han også gjøre; og større verk enn disse skal han gjøre; fordi jeg går til min Far.

(2) Vi har rett til bønn.

HEBREERNE 10:19-22

19 Ha derfor, brødre, modighet til å gå inn i det helligste ved Jesu blod,

20 ved en ny og levende vei, som han har helliggjort for oss, igjennom forhenget, det vil si, hans kjøtt (kropp);

21 Og ha en øversteprest over Guds hus;

22 La oss dra nær med et sant hjerte i full forsikring i tro, ha våre hjerter sprinklet fra en ond samvittighet, og våre kropper vasket med rent vann.

HEBREERNE 4:16

16 La oss derfor  komme modige til nådens trone, så vi kan få barmhjertighet, og finne nåde til hjelp i (tiden når noen trenger) nødens tid.

EFESERNE 3:11&12

11 Ifølge det evige formålet som han la frem i Kristus Jesus, vår Herre:

12 I hvem vi har frimodighet og tilgang med trygghet ved troen på ham

(3) Vi har retten til å bruke Jesus Kristus / Kristus Jesu ´navn.

JOHN 14:13&14

13 Og hvasomhelst dere skal spørre/be om i mitt navn, det vil jeg gjøre, slik at Faderen kan bli forherliget i Sønnen.

14 Hvis dere skal spørre om hva som helst i mitt navn, vil jeg gjøre det.

JOHN16:23&24

23 Og på den dagen skal dere ikke spørre meg om noe. Sannelig, sannelig, jeg sier til dere, Hvasomhelst dere skal spørre min Far om i mitt navn, vil han gi dere.

24 Så langt har dere ikke spurt etter noe i mitt navn: spør/be og dere skal motta, så deres glede kan være fullkommen.

(4) Vi har retten til Uendelig Evigvarende Liv.

JOHN 3:15-18

15 Slik at hvemsomhelst som tror på ham ikke skal forsvinne, men ha evig liv.

16 For Gud elsket verden så, at han gav sin eneste ektefødte Sønn, slik at hvemsomhelst som tror på ham ikke skal forsvinne, men ha evigvarende liv.

17 For Gud sendte ikke sin Sønn inn til verden for å fordømme verden; men for at verden gjennom ham skulle kunne bli reddet.

18 Han som tror på ham er ikke fordømt, men han som ikke tror er allerede fordømt, for han har ikke trodd på Guds eneste ektefødte Sønn.

1 JOHN 5:11-13

11 Og dette er dokumentasjonen; at Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i hans Sønn.

12 Han som har Sønnen har liv; og han som ikke har Guds Sønn har ikke liv.

13 Disse tingene har jeg skrevet til dere som tror på Guds Sønns navn; slik at dere kan vite at dere har evig liv, og for at dere kan tro på Guds Sønns navn.

(5) Vi har retten til å binde og å løse.

MATTEUS 16:19

19 Legg dere ikke opp skatter på jorden, hvor møll og rust ødelegger, og hvor tyver bryter seg inn og stjeler:

&18:18 Sannelig sier jeg dere, Hvasomhelst dere binder på jord skal være bundet i himmelen: og hvasomhelst dere løser på jorden skal være løst i himmelen.

(6) Vi har retten til å forstå Den Hellige Ånd og HANS åndelige gaver.

1 KORINTERNES BREV 2:9-16

9 Men som det er skrevet, Øye har ikke sett, heller ikke Øre hørt, heller har de ikke gått inn i mannens hjerte, de ting som Gud har forberedt for dem som elsker ham.

10 Men Gud har åpenbart dem til oss ved Hans Ånd, for Ånden undersøker alle ting, ja, Guds dype ting.

11 For hvilken mann vet mannens ting, utenom mannens ånd som er i ham? På samme måte kjenner ingen mann Guds ting, men det gjør Guds Ånd.

12 Vi har nå mottatt, ikke verdens ånd, men Ånden som er av Gud; så vi kan vite / kjenne  de tingene som er gitt oss gratis av Gud.

13 Hvis ting vi sier, ikke ved de ord som menns visdom lærer, men som Den Hellige Ånd lærer, sammenligner åndelige ting med åndelige.

14 Men den naturlige mann mottar ikke ting fra Guds Ånd, de er dårskap / idioti for ham: heller kan han ikke kjenne dem, fordi de er åndelig skjelnet / identifisert.

15 Men han som er åndelig bedømmer alle ting, enda han selv er ikke dømt av noen mann.

16 For hvem har kjent Herrens sinn, så han har kunnet instruert ham? Men vi har Kristus´ sinn.

JOHN 15:15

15 Fra nå av kaller jeg dere ikke tjenere; for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør: men jeg kaller dere venner; for alle ting jeg har hørt fra min Far har jeg gjort kjent for dere.

1 JOHN 2:20 Men dere har en salvelse fra Den Hellige, og dere vet / kjenner alle ting.

JOHN 14:6

6 Jesus sa til ham, jeg er veien, sannheten, og livet: ingen mann kommer til Faderen, uten ved meg.

JOHN 16:13

13 Hvordan da han, sannhetens Ånd, er kommet, vil han veilede dere inn til all sannhet; for han skal ikke snakke om seg selv, men hvasomhelst som han skal høre, det skal han si, og han vil vise deg ting som skal komme.

(8) Vi har retten til å bli døpt i Den Hellige Ånd

APOSTLENES GJERNINGER 1:4,5&8

4 Og, være samlet sammen med dem, befalte dem at de ikke skulle dra fra Jerusalem, men vente på løftet fra Faderen, som, sa han, dere har hørt fra meg.

5 For Johannes døpte sannelig med vann, men dere skal bli døpt med den Hellige Ånd om ikke mange dager.

8 Men dere skal motta kraft, etter at den Hellige Ånd er kommet på dere: og dere skal være mine vitner både i Jerusalem, og i hele Judea, og i Samaria, og til de ytterste deler av jorden.

LUKAS 24:49

49 Og, se, jeg sender min Fars løfte på deg; men bli dere i Jerusalem by, til dere blir ikledd med kraft fra det høye.

APOSTLENES GJERNINGER 2:36-39

36 Derfor la hele Israels hus vite med sikkerhet, at Gud har gjort den samme Jesus, som dere har korsfestet, til både Herre og Kristus (= den salvede)

37 Nå da de hørte dette, ble de stukket i hjertet, og sa til Peter og resten av apostlene, Menn og brødre, hva skal vi gjøre?

38 Da sa Peter til dem, Angre / Omvend, og bli døpt hver og en av dere i Jesu Kristi navn for gjenløsningen av deres synder, og dere skal få Den Hellige Ånds gave.

39 For løftet er for dere, og for deres barn, og til alle om er langt borte, til og med så mange som Herren vår Gud skal kalle.

GALATERNE 3:13&14

13 Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, han ble gjort til en forbannelse for vår skyld: for det er skrevet, Forbannet er hver og en som henger på et tre.

14 Slik at Abrahams velsignelse kan komme på Hedningene gjennom Jesus Kristus; slik at vi kan motta den Hellige Ånds løfte gjennom tro.

(8) Vi har retten til å operere i Den Hellige Ånds åndelige gaver.

1. KORINTERBREV 12:1

1 Nå angående de åndelige gavene, brødre, vil jeg ikke ha dere uvitende.

&12:4-11

4 Nå er det forskjellige gaver, men samme Ånd

5 Og det er forskjellige administrasjoner, men samme Herre.

6 Og det er forskjellige operasjoner, men det er den samme Gud som virker alt i alt.

7 Men manifestasjonene av Ånden er gitt til hver mann / hvert menneske for til fordel i tillegg.

8 For til en er gitt av Ånden visdomsord; til en annen kunnskapsord ved samme Ånd;

9 Til en annen tro ved den samme Ånd; til en annen helbredelses gave ved den samme Ånd;

10 Til en annen å gjøre mirakler; til en annen profeti; til en annen å skille (avklare identiteten)  ånder; til en annen delte (forskjellige) typer tunger (språk); til en annen oversettelsen av tunger (språk);

11 Men alle disse virker den ene og samme Ånd; deler til hver mann/ menneske alvorlig som han vil.

ROMERNE 12:6

6 Å da ha gaver som er forskjellige etter den nåde som er gitt oss, uansett om det er profeti, la oss profetere etter størrelsen på troen.

EVANGELIET IFØLGE MARKUS 16:17-20

17 Og disse tegn skal følge dem som tror; i mitt navn skal de kaste ut djevler; de skal snakke med nye tungemål;

18 De skal ta opp slanger; og hvis de drikker en dødelig ting, skal det ikke skade dem; de skal legge hender på de syke, og de skal bli friske.

19 Så etter at Herren har snakket til dem, ble han tatt imot opp inn i himmelen, og satt på den høyre siden av Gud.

20 Og de gikk fram, og prediket overalt, Herren virket med dem, og bekreftet ordet med tegn som fulgte. Amen.

(9) Vi har retten til helbredelse og helse

JESAJA 53:4&5

4 Sannelig har han båret våre sorger, og båret våre sorger: allikevel  satte vi ikke pris på ham rammet/slått, smittet/slått og plaget.

5 Men han var såret for våre overtredelser; han var knust for våre syndsgjerninger: (den oppdragende -) straffen for vår fred var på ham; og ved hans arr er vi helbredet.

EVANGELIET IFØLGE MATTEUS 8:16&17

16 Da kvelden var kommet, bragte de mange til ham som var besatt med djevler: og han kastet ut åndene ved hans ord, og helbredet alle som var syke:

17 Så det kunne bli oppfylt det som var sagt av profeten Jesaja, sa ha sa, Han selv tok våre syndsgjerninger, og bar vår sykdom.

1 PETER 2:24

2 Han som selv bar våre synder på sin egen kropp på treet, slik at vi, som var døde for synden, skulle få leve til inn til rettferdighet; ved hvis striper dere er helbredet.

JAMES/JAKOB 5:13-16

13 Er noen av dere plaget? La ham be. Er noen av dere glade? La ham synge salmer.

14 Er noen av dere syk? La ham kalle på de eldre i kirken; og la de be over ham, salve ham med olje i Herrens navn:

15 Og troens bønn skal redde den syke, og Herren skal reise ham opp; og hvis han har begått synder, skal de bli tilgitt ham.

16 Bekjenn deres feil til hverandre, og be for hverandre, slik at dere kan bli helbredet. Den effektive inderlige bønnen til en rettferdig mann er virksom.

(10) Vi har retten til å motta løftene om hva den ENE SANNE LEVENDE GUD fra Bibelen har lovt oss som Troende på Ham gjennom Jesus Kristus.

2 PETER 1:2-4

2 Nåde og fred være multiplisert til deg gjennom kunnskapen om Gud, og om Jesus vår Herre,

3 I henhold til slik hans gudommelige makt har gitt oss alle ting som er knyttet til liv og gudfryktighet, gjennom kjennskap til ham som har kalt oss til herlighet og dydighet:

4 Hvorved er gitt oss økende stor/flott og dyrebare løfter: at ved disse kan dere være deltagende i den guddommelige naturen, idet dere har rømt/sluppet unna korrupsjonen som er i verden gjennom lyst/begjær.

GALATERNE 3:16

16 Til og med slik Abraham trodde på Gud, og det ble regnet(regnskapsført) ham til rettferdighet.

HEBREERNE 6:11 & 12

11 Og vi ønsker at hver og en av dere viser samme aktsomhet/flittighet til håpets fulle forsikring inntil slutten:

12 At dere ikke blir late, men følgere av dem som gjennom tro og tålmodighet arver løftene.

HEBREERNE 8:6

6 Men nå hadde han oppnådd en flottere tjeneste, ved hvor mye han også er mekler/mellommann/formidler av en bedre pakt, som var grunnlagt på bedre løfter.

EVANGELIET IFØLGE LUKAS 15:11-33

11 Og han sa, En bestemt mann hadde to sønner:

12 Og den yngre av dem sa til sin far, Far, gi meg den delen av gods som tilfaller meg. Og han delte sin inntekt mellom dem.

13 Og ikke mange dager etter at den yngre sønnen hadde samlet alt sammen, og tok sin reise til et land langt borte, og der sløste han bort sin rikdom ved opprørsk/rebelsk livsførsel.

14 Og da han hadde brukt opp alt, oppstod det en mektig hungersnød i det landet; og han begynte å mangle.

15 Og han dro og tilsluttet seg til en innbygger i det landet; og han sendte ham ut på markene hans for å fóre griser.

16 Og han ville gladelig ha fylt magen med skallet av kornet som grisene spiste: og ingen mann gav til ham.

17 Og da han kom til seg selv, sa han, Hvor mange av min fars ansatte tjenere har brød nok, og til overs, og jeg dør av sult!

18 Jeg vil reise meg opp og gå til min far, og vil si til ham, Far, jeg har syndet mot himmelen, og foran Deg (eg. i ditt blikk),

19 Og jeg er ikke lenger verdig til å bli kalt din sønn: gjør meg lik en av dine ansatte tjenere.

20 Og han reiste seg, og kom til sin far. Men mens han enda var et langt stykke unna, så hans far ham, og hadde medfølelse, og sprang, og falt rundt halsen på ham, og kysset ham.

21 Og sønnen sa til ham, Far, jeg har syndet mot himmelen, og foran Deg(eg. i ditt blikk), og er ikke lenger verdig til å bli kalt din sønn.

22 Men faren sa til hans tjenere, bring fram (hit) den beste kappen, og ta den på ham, og ta en ring på hans hånd, og sko på hans føtter:

23 Og bring hitover den oppfetede kalven, og drep den; og la oss spise, og være glade:

24 For denne sønnen min var død, og er levende igjen; han var bortkommet, og er funnet. Og de begynte å være glade(/lystige -som i et lystig lag/feste?):

25 Nå var hans eldre bror ute på marka: og mens han kom og nærmet seg huset, hørte han musikk og dansing.

26 Og han tilkalte en av tjenerne, og spurte hva disse tingene skulle bety.

27 Og han sa til ham, Din bror har kommet; og faren din har drept den oppfetede kalven, fordi han har mottatt ham i god behold (el. i trygghet og ved sine fulle fem).

28 Og han var sint, og ville ikke gå inn: derfor kom faren ut, og bønnfalte ham.

29 Og han svarende sa til hans far, Se, i alle disse årene tjener jeg deg, heller ikke har jeg gått imot din kommando: og enda gav du meg aldri et geitekje, så jeg kunne feste med mine venner:

30 men så snart denne sønnen din hadde kommet, som har fortært din lønn med prostituerte, for ham har du drept den oppfetede kalven.

31 Og han sa til ham, Sønn, du er hos meg hele tiden, og alt som jeg har er ditt.

32 Det var passende at vi skulle feste, og være glade: for denne broren din var død, og er levende igjen; og var bortkommet, og er funnet.

(Les igjen vers 25-31)

—————————————————————————–

Barbara sier:

«Jeg vil legge til noen ting til.. Idet jeg nå har kommet ut av troen på reinkarnasjon og læren om å søke å bli mer opplyst, vet jeg nå at vi er utnevnt til å bare dø én gang.

HEBREERNE 9:27

27 Og siden menn/mennesker er utnevnt til å dø en gang, men etter denne dommen/avgjørelsen:

Dette er også en annen av den ondes taktikk i å vanære den Hellige Bibelen og (få deg til å) tro at du ikke trenger Vår Herre og Frelser(/Redningsmann) Jesus Kristus. Husk at demonene, urene ånder, lokkende/lurende åndene kan få deg til å tro at du har levd mer enn ett liv fordi de har eksistert gjennom generasjoner og de kan til og med plante i sinnet ditt/tankene dine «hukommelse» om tidligere liv. Hvis du ikke er med Jesus Kristus, da er du imot HAM og da er det satans territorium som du følger og du er i hans jordiske rike akkurat nå på denne planeten.

EVANGELIET FØLGE MATTEUS 12:30

30 Han som ikke er med meg er imot meg; og han som ikke samler med meg sprer i utlandet.

*******************

Hvis du ikke tror at den Hellige Bibel er Den Mest Høye (Høyeste)´s inspirerte Skriftlige Ord, og ikke tror på dem Hellige Bibels Virkelige Kristus Jesus og på hvem HAN sier at HAN er, da følger du en falsk Kristus. Den Hellige Bibel er ikke en pose Twist; du kan ikke bare velge dine favoritt-biter og la de andre være. Altså; du kan ikke bare velge og vrake hva du vil høre fra Kristus Jesus.

EVANGELIET IFØLGE MATTEUS 7:23

23 Og da vil jeg bekjenne for dem, Jeg kjente dere aldri: gå bort fra meg, dere som gjør urett.

Fall ikke for den falske Kristus, ‘fortapelsens sønn’ som kommer til å vise seg/gjøre entre…..

**************

1 JOHN 5:7&8 -les 1 JOHN 5

7 For der er tre som vitner i Himmelen, Faderen, Ordet (Sønnen), og den Hellige Ånd: og disse tre er EN.

8 Og der er tre som er vitner på jorden, Ånden, og vannet, og blodet: og disse tre er enige som ett.

1 Hvem som helst som tror at Jesus er Kristus er født av Gud: og alle som elsker han som fikk/fødte/ble far til elsker også han som ble født av ham.

2 Ved dette vet vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud, og følger hans bud/kommandoer/regler.

3 For dette er kjærlighet til Gud, at vi holder hans bud, og hans bud er ikke forferdelige.

4 For hva som helst som er født av Gud overvinner verden: og dette er seieren som overvinner verden, til og med vår tro.

5 Hvem er han som overvinner, foruten han som tror at Jesus er Sønnen til Gud?

6 Dette er han som kom ved vann og blod, til og med Jesus Kristus, ikke bare ved vann, men ved vann og blod. Og det er Ånden som er vitne om det, fordi Ånden er sannhet.

7 For der er tre som vitner i Himmelen, Faderen, Ordet (Sønnen), og den Hellige Ånd: og disse tre er EN.

8 Og der er tre som er vitner på jorden, Ånden, og vannet, og blodet: og disse tre er enige som ett.

9 Hvis vi mottar menneskers vitnesbyrd, så er Guds vitnesbyrd større: for dette er Guds vitnesbyrd hvor han har vitnet om hans Sønn.

10 Han som tror på Guds Sønn har gjort han til lyger; fordi han trodde ikke vitnesbyrdet som Gud gav om sin Sønn.

11 Og dette er vitnesbyrdet, at Gud har gitt til oss evig liv, og livet er i Sønnen hans.

12 Han som har Sønnen har liv; og han som ikke har Guds Sønn har ikke liv.

13 Disse tingene har jeg skrevet til dere som tror på Guds Sønns navn; så dere kan vite at dere har evig liv, og at dere kan tro på Guds Sønns navn.

14 Og dette er tryggheten vi har i ham, at, hvis vi ber om hva som helst som er etter han vilje, (så) hører han oss:

15 Og hvis vi vet at han hører oss, uansett hva vi spør om, så vet vi at vi har den appellen som vi ønsker fra ham.

16 Hvis noe(n) mann/menneske ser sin bror synde som ikke fører til død, skal han be, og han skal gi ham liv for de som ikke synder til død. Der er en synd (som fører) til død: Jeg sier ikke at han skal be for den.

17 All urettferdighet er synd: og det er en synd (som) ikke (fører) til død.

18 Vi vet at hvem som helst som er født av Gud synder ikke; men han som er Guds ektefødte holder seg (i fra det), og at den onde rører ham ikke.

19 Og vi vet at vi er av Gud, og hele verden ligger i ondskap.

20 Og vi vet at Guds sønn er kommet, og har gitt oss en forståelse, slik at vi kan kjenne ham som er sann,  og vi er i han som er sann, til og med i hans Sønn Jesus Kristus. Dette er den sanne Gud, og evig liv.

21 Små barn, hold dere unna avguder /idoler. Amen.

2 KORINTERNE 13:14

14 «Jesu Kristi nåde og Guds kjærlighet, og den Hellige Ånds fellesskap, være med dere alle. Amen.»

..I disse siste dager. Amen  ❤

EFESERNE 6

1 Barn, adlyd deres foreldre i Herren: for dette er rett.

2 Ære /hedre din far og mor; (som er det første budet med løfte;)

3 Så det kan stå godt til med deg, og du skal kunne leve lenge på jorden.

4 Og, dere fedre, provoser ikke deres barn til harme: men la dem vokse opp i Herrens oppdragelse og formaning.

5 Tjenere, vær lydige mot de som er deres sjefer ifølge kjødet, med frykt og skjelvinger («beven?»), som i ditt hjertes enkelhet, som mot Kristus;

6 Ikke ved øye-tjeneste, som de som handler for å tekke andre; men som Kristi tjenere, som gjør Guds vilje fra hjertet;

7 Som tjener med god vilje, som til Herren, og ikke til menn(-esker):

8 Vitende om at hvilken som helst god ting hvilken som helst mann gjør, det samme skal han motta av Herren, uansett om han er lenket (eid) eller fri.

9 Og, dere sjefer (herrer), gjør det samme mot dem, bær over med trussler: vitende om at deres Herre også er i Himmelen; og der er heller ikke respekt for personer hos ham.

10 Til slutt, brødre, vær sterke i Herren, og i kraft av hans makt.

11 Kle på dere hele Guds rustning, så dere blir istand til å stå imot djevelens «angrep» (eg.: utspekulert og slu strategi for å manipulere eller overtale noen til å gjøre det han vil de skal gjøre).

12 For vi bryter ikke mot kjøtt og blod, men mot «fyrstedømmer» (i tradisjonell kristen viten om engler er dette den femte høyeste rangen/orden av det ni-foldige himmelske hierarkiet, ifølge google), mot krefter, mot herskere av denne verdens mørke, mot åndelig ondskap i høye steder (eg.: posisjoner med stor makt og autoritet).

13 Derfor ta du på deg hele Guds rustning, så du kan være i stand til å stå imot i den onde dagen, og når du har gjort alt, å stå.

14 Stå derfor, å ha (-ende på) tøyet bundet opp rundt hoftene med sannhet, og ha (-ende) på rettferdighetens brystplate;

15 Og føttene dine skodd med forberedtheten i fredens evangelium;

16 Over alt, (viktigst av alt,) ta troens skjold, hvormed dere skal være i stand til å slokke alle den ondes brennende piler.

17 Og ta frelsens hjelm på, og Åndens sverd; som er Guds ord:

18 Alltid bedende med all bønn og påkallelse i Ånden og se til med all utholdelse og forbønn for alle de Hellige;

19 Og for meg, at uttalelse må bli gitt til meg, så jeg modig kan åpne min munn, og gjøre kjent evangeliets mysterium,

20 For hvis jeg er en bundet ambassadør; så at jeg i det modig kan snakke, slik det er meningen jeg skal snakke.

21 Men også at dere skal kjenne til min virksomhet, og hvordan det går med meg, Tychius, en elsket broder og trofast Herrens tjener, skal gjøre kjent for dere alle ting:

22 Hvis jeg har sendt  til dere med samme hensikt, at dere skal kjenne til vår virksomhet, og at han skal trygge deres hjerter.

23 Fred være med brødrene, og kjærlighet med tro, fra Gud Faderen og Herren Jesus Christ.

Kapittel 4

4

1 Så ble Jesus ledet opp av Ånden inn i villmarken for å bli fristet av djevelen.

2 Og da han hadde fastet i førti dager og førti netter, ble han etterpå en sulten.

3 Og da fristeren kom til ham, sa han, Hvis du er Guds sønn, kommander at disse steinene skal bli gjort til brød.

4 Men han svarte og sa, Det er skrevet, Mann/Mennesker skal ikke leve av brød alene, men av hvert ord som kommer ut av Guds munn.

5 Så tok djevelen han opp inn til den hellige byen, og satte ham på mønet på tempelet,

6 Og sa til ham, Hvis du er Guds sønn, kast deg selv ned: for det er skrevet, Han skal gi engler ansvaret angående deg: og i deres hender skal de bære deg opp, så du ikke skal slå foten din mot en stein. 

7 Jesus sa til ham, Det er skrevet igjen, Du skal ikke friste Herren din Gud.

8 Igjen, tok djevelen ham opp til et veldig høyt fjell, og viste ham alle verdens kongeriker, og deres herlighet;

9 Og sa til ham, Alle disse tingene vil jeg gi deg, hvis du vil falle ned og tilbe meg.

10 Da sa Jesus til ham, Kom deg bak meg, Satan: for det er skrevet, Du skal tilbe Herren din Gud, og bare ham skal du tjene.

11 Så forlot djevelen ham, og, se, engler kom og tjente ham.

12 Nå da Jesus hadde hørt at John hadde blitt kastet i fengsel, forlot han og dro han fra Galilea;

13 Og  idet han forlot Nasareth, kom han og ble værende i Capernaum, som er på kysten, i grensen av Zabulon og Nephthalim:

14 Så det skulle bli oppfylt det som var blitt sagt av profeten Esaias, som sa,

15 Landet Zabulon,  og Nephthalim´s land, ved sjøens vei, forbi Jordan, Hedningenes Galilea.

16 Folket som satt i mørket så et stort lys; og til dem som satt i regionen og dødens skygge er lyset spiret fram.

17 Fra den tiden begynte Jesus å forkynne, og å si, Angre; for himmelens kongerike er i hende.

18 Og Jesus, da han gikk ved Galilea-sjøen, så han to brødre, Simon kalt Peter, og Andrew hans bror, som kastet et garn i sjøen: for de var fiskere.

19 Og han sa til dem; Følg meg, og jeg vil gjøre dere til menneskefiskere.

20 Og de forlot garnene sine med det samme, og fulgte ham.

21 Og mens han fortsatte fra der, så han to andre brødre, James, Zebedee´s sønn, og John, broren hans,  i et skip med Zebedee faren deres, som bøtte garn; og kalte på dem.

22 Og de forlot øyeblikkelig skipet og faren deres, og fulgte ham.

23 Og Jesus dro over hele Galilee, lærte dem i deres synagoger, og forkynte kongerikets evangelium, og helbredet alle slags former for sykdom blant folket.

24 Og hans berømmelse gikk igjennom hele Syria: og de bragte til ham alle syke folk som var rammet av ulike sykdommer og lidelser, og de som var besatt av djevler, og de som var månesyk, og de som var spedalsk; og han helbredet dem.

25 Og store masser av folk fulgte ham der fra Galilee, og fra Decapolis, og fra Jerusalem, og fra Judæa, og fra bortenfor Jordan.

Kapittel 3

3

1 I de dagene kom døperen John, prekende i Judæas villmark,

2 Og sa, Angre dere, for himmelens kongedømme er i hende.

3 For dette er han som det ble snakket om av profeten Esaias, som sa, Stemmen til en som skriker i villmarken, Forbered dere Herrens vei, gjør Hans stier rette.

4 Og den samme John hadde klær av kamelhår , og et lærbelte rundt hoftene; og maten hans var gresshopper og villhonning.

5 Så dro Jerusalem ut til ham, og hele Judæa, og alle regionene rundt Jordan,

6 Og ble døpt av ham i Jordan, og tilsto sine synder.

7 Men da han så mange av Fariseerne og Saddukeerne kom til hans dåp, sa han til dem, Å generasjon av huggormer, hvem har advart dere fra harmen som skal komme?

8 Bring derfor fram frukt som er passende til anger:

9 Og tenk ikke på å si dere imellom, Vi har Abraham til vår far: for jeg sier til dere, at Gud er i stand til å reise opp barn til Abraham fra disse steinene.

10 Og nå er øksa også lagt ved roten av trærne, derfor blir hver tre som ikke bringer fram god frukt hugget ned, og kastet i ilden.  

11 Jeg døper dere faktisk med vann til anger: men han som kommer etter meg er mektigere enn meg, hvis sko jeg ikke er verdig å ha på meg: han skal døpe dere med den Hellige Ånd og med ild:

12 Hvis vifte er i hånden, og han vil grundig rense gulvet sitt, og samle hveten inn i lageret, men han vil brenne opp skallet med uslokkelig ild.

13 Da kommer Jesus fra Galilea til John, for å bli døpt av ham.

14 Men John forbød ham og sa, Jeg har bruk for å bli døpt av deg, også kommer du til meg?

15 Og Jesus svarte og sa til ham, La det være slik nå; for slik sømmer det seg for oss å oppfylle all rettferdighet. Da lot ham han.

16 Og Jesus, da han ble døpt, dro rett opp av vannet : og se, himlene ble åpnet mot ham, og han så Guds Ånd stige ned som en due, og lyse på ham:

17 Og se en stemme fra himmelen, som sa, Dette er min elskede Sønn, som jeg er godt fornøyd med.

Kapittel 2

2

1 Nå når Jesus var født i Bethlehem i Judæa i kong Herods dager, se, der kom vise menn fra øst til Jerusalem,

2 og sa, Hvor er han som er født til konge over Jødene? For vi har sett stjernen hans i øst. og kommer for å tilbe ham.

3 Da kong Herod hadde hørt disse tingene, ble han bekymret, og hele Jerusalem med ham.

4 Og da han hadde samlet alle folkets overprester og skriftlærde(disse var juridiske skrivere som var ansatt for å skrive skriftlige referat og lage kopier av dokumenter for hand før kopimaskin og trykkpresse ble brukt) , krevde ham av dem (å få vite?) hvor Kristus skulle bli født.

5 Og de sa til ham; I Bethlehem i Judæa, for slik er det skrevet ved profeten,

6 Og du Bethlehem, i landet Juda, er ikke den minste av prinsene i Juda; for fra deg skal det komme en Guvernør, som skal styre mitt folk Israel.

7 Da spurte Herod ut de vise menn iherdig om når stjernen kom fram.

8 Og han sendte dem til Bethlehem, og sa; gå og let iherdig etter det unge barnet; og når dere har funnet ham, gi meg beskjed igjen, så jeg også kan komme å tilbe ham.

9 Da de hadde hørt kongen, forlot de; og, se, stjernen, som de så i øst, dro foran dem, til den kom fram og stod over der hvor det unge barnet var.

10 Da de så stjernen, gledet de seg med stadig økende glede.

11 Og da de kom inn i huset, så de det unge barnet med Mary, hans mor, og falt ned, og tilbad ham: og da de hadde åpnet skattene sine, gav de gaver til ham; gull, røkelse og myrra.

12 Og de ble advart av Gud i en drøm om at de skulle ikke dra tilbake til Herod, de forlot og dro inn til deres eget land en annen vei.

13 Og da de dro, se, Guds engel viste seg for Josef i en drøm, og sa, Stå opp, og ta det unge barnet og hans mor, og flykt til Egypt, og bli dere der til jeg sier ifra: for Herod vil lete etter det unge barnet for å ødelegge ham.

14 Og da han sto opp, tok han det unge barnet og hans mor om natten, og dro til Egypt:

15 Og var der til Herods død: slik at det skulle bli oppfylt det som var sagt av Herren ved profeten, som sa, Ut av Egypt har jeg kalt min sønn.

16 Da Herod så at han var blitt gjort narr av av de vise menn, ble han økende harm, og sendte ut, og slo (drepte) alle barna som var i Bethlehem, og i alle dens kyster, fra to år og under, etter tiden som han flittig hadde undersøkt om de vise menn.

17 Da ble det oppfylt, det som var blitt sagt av profeten Jeremia;

18 I Rama ble det hørt en stemme, jammer, og gråt og stor sørging, Rachel gråtende for sine barn, og ville ikke bli trøstet, for de er ikke lenger.

19 Men da Herod var dø, se, en Herrens engel viste seg i en drøm for Josef i Egypt,

20 Og ha sa: Stå opp, ta det unge barnet og hans mor, og gå inn i Israels land: for de er døde, de som ville ta livet av det unge barnet. 

21 Og han stod opp, og tok det unge barnet og hans mor, og kom inn i Israels land.

22 Men da han hørte at Archelaus regjerte i Judæa, i sin fars sted, var han redd for å gå dit,  til tross for at han ble advart av Gud i en drøm, snudde han til side inn til deler av Galilea:

23 Og han kom og ble værende i en by kalt Nazareth: slik at det ble oppfylt det som er sagt av profetene, Han skal bli kalt en Nazareer.  

Den ekte faren ved Spiritisme

Jeg kom tidlig i kontakt med Laura som er ex-spiritualist, igjennom Barbara. Begge er frelst ut av okkulte livssyn ved Jesus Kristus. Laura har lært meg mye, og jeg har hatt gleden av å få dele gleder og bekymringer med henne over flere år, og også bønner og lovprisning.

 Laura har en fantastisk innholdsrik hjemmeside hvor du kan finne en mengde intervjuer med vitnesbyrd fra folk som har vært involvert i forskjellige alternative og okkulte utøvelser, samfunn og livssyn. Laura intervjuer mange ulike folk som forteller hva de har opplevd av paranormale, åndelige og spirituelle erfaringer. Med respektfull nestekjærlighet får hun fram historiene fra disse menneskene og lærer oss samtidig sannheten om hva de faktisk opplevde – ut i fra Bibelen; den sanneste kilden til å forstå den åndelige verden. Hun deler også hvordan DU kan bli fri og ta imot frelsen til en evig kjærlighetsrelasjon med Gud, som tar deg ut av mørket og helt til Himmelen!

I dette spesielle intervjuet, er det denne gang Laura som blir intervjuet, og forteller sin egen dyrekjøpte erfaring fra sitt eget levde liv.

———————————————————————————————–

Dudley Anderson intervjuer Laura Maxwell på The Reality (Virkeligheten)

Den ekte faren ved Spiritisme

surereality.net

Dudley:

«Hei igjen, Jeg er Dudley Anderson med The Reality (Virkeligheten), et halvtimes talkshow om virkeligheten slik den er funnet i Kristus.

I verden møter vi så mange variasjoner av virkeligheten. Skriften sier at alle disse blekner til uviktige skygger i sammenligning med Jesu virkelighet. The Reality er produsert for surereality media. SRM er en lytter produsert tjeneste. Du kan hjelpe oss å nå titusener av mennesker rundt omkring i verden med budskapet om Jesu´ virkelighet ved å bli en RSM tjeneste partner. Finn ut mer på SureReality.net

I dag i The Reality møter vi Laura Maxwell. Laura er en ex-spiritualist. Etter at moren hennes ble involvert i Spiritist Kirken, oppdaget Laura at hun befant seg dypt inne i New Age og det Okkulte. Dessverre begynte moren hennes å lide angrep fra onde ånder som førte henne i døden.»

Laura:

«Moren min kunne bli dratt inn i transe, angrepet verbalt og fysisk av disse åndene. Og det var ikke bare disse såkalte avskyelige åndene som gjorde det, men det var også de som alltid hadde påstått å være våre døde slektninger og våre åndeveiledere, eller «Spirit guides», som det var meningen skulle passe på oss. Disse er i virkeligheten ikke døde folk, de er egentlig onde ånder som later som de er døde folk og kler seg ut som dem -og Bibelen viser dette.»

Dudley:

«Etter at Laura begynte å gå i Spiritist Kirken, begynte hun å oppleve veldig ekte åndelige fenomen i livet sitt. Men snart oppdaget hun at de åndene hun trodde var snille, gode ånder av hennes kjære forlattes sjeler, at de faktisk var onde manifestasjoner gjort av demoner.

Som Guds Ord peker på i 2. Korinterne kapittel 11, vers 14: Og ikke å undre seg over, for til og med Satan forkler seg  som en lysets engel.

Laura begynte snart å stille spørsmål. I Sin store kjærlighet og nåde for henne trådte Gud inn i livet hennes og avslørte de virkelige farene ved spiritualisme og New Age.

Dagens intervju på The Reality ble utført via Skype.

Jeg begynte vår samtale ved rett og slett å be Laura fortelle oss hennes historie.»

Laura:

«Ja, Takk, Dudley. Faktisk, da jeg var barn var jeg alltid opptatt av det overnaturlige, det paranormale og programmer på tv som «jakten på gjenferdene» (a la Åndenes Makt) eller hva som helst som hadde å gjøre med å kontakte de døde var ting som alltid hadde interessert meg. Og selvfølgelig viste det seg å være noe som ligger til familien. Min mor hadde samme interessen og hun hadde en onkel  som faktisk var leder i en spiritist kirke i Bearshire, så, faktisk, synske fenomen, og alle mulige lignende fenomen interesserte meg og min mor. Og som min mor hadde jeg også noen synske opplevelser helt siden barndommen som selvfølgelig gav drivstoff til denne interessen. Og det var ikke før jeg var like før i tenårene at min mor bestemte seg for å gå videre. Hun hadde allerede gjort ting som å se tv-program med meg om medium og synske og dratt til det lokale biblioteket og til og med kjøpt bøker av synske. Men en stund før jeg ble tenåring ble hun faktisk invitert til en spiritist kirke av noen, og dette var en kirke i Glasgow, så selvfølgelig kastet hun seg over sjansen til å dra, så hun dro dit, og ikke lenge etterpå ble jeg også med henne.»

Dudley: 

«Hva imponerte deg, hva fant du der?»

Laura:

«Vel, det var ganske innlysende for oss at, du vet, det var ikke bare juks og fanteri, eller psykologisk manipulasjon. Det var innlysende for oss at fenomenene var veldig virkelige, at kreftene som ble brukt var veldig virkelige. Kort sagt; det som skjedde var at mediumene som deltok, om du vil, ville påstå at de kanaliserte åndene til de avdøde. Så fikk de beskjeder til menigheten og plukket ut noen fra menigheten og sa at: jeg har en beskjed til deg fra din onkel Bob Smith, og han var i militæret og bla bla, – og informasjonen var SÅ korrekt. 

Noen ganger gikk de til og med i transe og tillot åndelige vesener å komme gjennom kroppene deres og bokstavelig tre fram. De kaller det transfigurasjons – sesjon (transfigurasjon- en fullstendig forandring i form eller utseende til en vakrere eller mer åndelig tilstand). Så, du vet, hvis du var i et rom og bestefaren din plutselig hadde stått der rett foran deg og snakket til deg, ville du sikkert mest sannsynlig tro at det faktisk var ham. For du vet, dette fenomenet var så ekte og så kraftfullt. De opererte også med evner til å på overnaturlig vis helbrede og profetere om framtiden. Det så bare ut for oss som et så virkelig fenomen at det bare måtte være det det påstod at det var, at det var de døde som tok kontakt med oss.»

Dudley:

«Mhm, Jeg har alltid lurt på, hvorfor kaller de det «Spiritualist Kirken»? Kirker er da visselig steder vi går til for å finne Jesus og Gud. Hva er sammenhengen, siden de kaller det kirke?»

Laura:

«Vel, selvfølgelig har de sin egen tolkning av Bibelen; de tror ikke på den, hovedsakelig. Du vet , da jeg var en spiritualist, var jeg også inni mange New Age- tros-system fordi det er sammenkoblet med spiritualisme. Så vi så egentlig på det slik at kristne hadde tatt feil av alt. Em. At Jesus egentlig bare var et synsk medium, og i kontakt med de døde, at han var en synsk healer og at han ikke var Frelseren. Og vi følte på en måte at vi hadde rett, vi hadde den korrekte kirken. På den måten at Gud brukte medium og døde mennesker og åndelige veiledere (spirit guides; åndelige vesener far andre dimensjoner) og romvesen og alle slags vesen der ute. Og at Gud tillot mediumene å kanalisere (bringe hit eller kommunisere med) dem til verden. Og at de kunne redde verden ikke fra synd på samme måte som Jesus gjorde, men å opplyse oss til å hjelpe oss å utvikle oss som mennesker, om du vil. Vi følte at vi var den sanne kirken, kan du si. Og den stod fram som en kirke, vi gikk i kirken på søndag. Det var synging, mediumene som var på plattformen leste fra et utvalg at åndelige bøker. Faktisk tok de litt her og litt der fra forskjellige religioner, de kunne til og med kanskje lese fra Bibelen. Og så ville møtet, hvis du kan kalle det det, begynne. Og det er da de starter å kanalisere disse vesenene.

Dudley:

«Det er skikkelig interessant. Tydeligvis, Laura, kom du etterhvert til et punkt da du fant ut at den sanne virkeligheten ikke er en demonisk manifestasjon eller kanalisering av en avdød slektning. Men den sanne virkeligheten kan bare bli funnet i en riktig relasjon med Jesus. Hvordan skjedde det?

Laura:

«Ja, interessant nok, du skjønner, ting utviklet seg  og min mor begynte å bli kanaliserer selv og jeg ble absolutt med til utviklings undervisningene. For jeg ville bli medium, jeg også. Selvfølgelig skjedde det fenomen hjemme som vi regnet med var døde slektninger i huset og til og med disse såkalte «åndelige veilederne» (spirit guides), såkalte «oppstigende mestere» (asended masters) fra andre planeter og så videre.

Og som jeg sa så var det veldig overbevisende, selvfølgelig; det var et veldig ekte fenomen. Men du vet, egentlig, ikke bare min mor og jeg , men vi hørte også om andre synske og mediumer og kanaliserere og spiritualist kirker og andre spirituelle møter og fellesskap hvor ofte så kalte onde ånder greide å komme igjennom  og være voldelige og motbydelige og sånt og egentlig skikkelig plagsomme.

Så selvfølgelig, vet du de forskjellige forklaringene som blir gitt, vel uansett har vi å gjøre med ånder. Noen ganger kan en ond ånd komme igjennom, men der var ulike metoder som kanskje kunne stanse disse åndene som kom igjennom. Nå vel, den samme forklaringen virket logisk og vi aksepterte dem. Uansett, da slike ting begynte å skje med oss, var det selvfølgelig ikke noe behagelig, og ting kom egentlig etterhvert helt ut av kontroll.

For eksempel så kunne min mor drive å meditere eller gjøre yoga, når åndene fullstendig tok over henne -til og med når hun ikke ville at de skulle gjøre det. Og selvfølgelig var yoga og meditasjon to av nøkkel tingene som spiritualistene rådet oss til å gjøre, fordi de sa at de aktivitetene åpnet deg opp for det åndelige riket.

Så selvfølgelig adlød vi det og gjorde det. Vet du, yoga og meditasjon tillater barrierene våre å gå ned og tillater ånder å komme igjennom, uansett om personen innser det eller ikke. Og det var det som skjedde, så min mor ble ført i transe, hun ble angrepet verbalt og fysisk av disse åndene, og du kan skjønne det på en måte ved den åndelige forklaringen. Men, det som begynte å forvirre oss var at det ikke bare var disse ekstremt plagsomme åndene som gjorde det, men også de som alltid hadde påstått at de var våre avdøde slektninger og våre åndelige veiledere, som du vet, det var meningen at de skulle ta vare på oss. 

Så dette begynte å forvirre oss, og vi fortalte det til spiritistene i kirka og de var veldig flotte folk, og de prøvde som best de kunne å hjelpe oss, men dessverre, så hjalp det ikke. På den tiden var jeg i mitt andre år på Universitetet, og jeg møtte en kristen dame og jeg ble fort venner med henne og fortalte henne vår situasjon. Og vet du, hun sa til meg; disse er faktisk ikke døde mennesker, de er faktisk onde ånder som later som de er døde mennesker og forkler seg som dem. Bibelen viser dette. Bibelen viser at når noen er død går de enten til Himmelen eller Helvete, så de kan ikke komme tilbake som ånder eller spøkelser på noen måte. Så først tenkte jeg at dette var det sprøeste jeg noen gang hadde hørt. Men ting ble verre. Moren min, dessverre, du vet, åndene tok over henne, så mye at hun oppsøkte allmennlegen sin og bad om sovetabletter, og allmennlegen spurte hvorfor, og moren min forklarte, og legen sa at; vel jeg tror ikke på ånder, jeg tror du er schizofren, at du hører stemmer og ser ting. For din egen sikkerhet ser jeg det som nødvendig å legge deg inn på psykiatrisk sykehus. Og selvfølgelig hendte dette. Bare for å legge til, Dudley, dette var for mer enn 20 år siden nå, og i løpet av den tiden og tidligere har jeg hørt om mange andre som har endt opp i psykiatrisk sykehus på grunn av slike åndelige angrep. Så det er ikke en enestående situasjon. Selvfølgelig dro min mor inn dit, dessverre, og det var ganske så traumatisk for oss alle, vet du.  Men så begynte jeg å lytte til min kristne venn, og mer og mer begynte å gi mening, og jeg tenkte vel, jeg har vært en new ager, en spiritualist, en person som med tendens til å være veldig åpen for alle typer åndelig trosretninger, du vet, vi har lånt fra hinduisme, vi har lånt fra buddhisme, og nå var vi åpen for alle religioner, egentlig. Og det slo meg plutselig, hvorfor ikke være åpen for at Jesus Kristus kan være Frelseren!? Hvorfor bare tro at han var et medium og så videre. Jeg burde virkelig undersøke dette, for dette var viktig. Og også fordi jeg holdt på å bli gal og helt klart virkelig trengte hjelp. Så, hun inviterte meg med til kirken hennes, det var en pinsevenn menighet. Jeg ble med, og den kristne som talte, det var ikke så mye det han sa, men det var mer en følelse av atmosfæren, noe var veldig annerledes her. Jeg følte en renhet, jeg følte en kjærlighet og jeg følte en styrke, jeg bare følte alle disse vidunderlige tingene som jeg ikke hadde følt i noe overnaturlig så langt.»

Dudley: 

«Wow»

Laura:

«Og først tenkte jeg; vel, kunne dette bare være en veldig ond åndelig veileder som jeg følte, for jeg hadde fortsatt alle de rare ideene, men jeg hadde sannelig begynt å tenke mer på Jesus og satte spørsmål ved realiteten av hans eksistens, og realiteten i hva min mor og jeg var involvert i. Og det som skjedde var at den natta gikk jeg hjem, var åndene i hjemmet mitt var ganske så illsinte for at jeg gikk til den kristne kirka. Og de angrep meg. Så jeg hadde bokstavelig talt lyset på hele natta og var ganske så skremt. Og jeg fant en Bibel som jeg sikkert hadde fått på skolen, fra Gideon eller lignende, og jeg bare holdt fast i den egentlig, og bad:

-Hvis Gud er ekte, hvis Jesus ER frelseren og hvis spiritualisme faktisk er et bedrag, vær så snill å vis meg det og hva jeg skal gjøre. 

Så ble jeg angrepet etter det,  men jeg skal ikke gå inn på det, for dette er et familie show, men du vet når du hører om poltergeist aktiviteter, så er fenomenet fullstendig ekte, men de er klassifisert som demoner eller falne engler som Bibelen sier de er, og jeg vil ikke bruke ordet poltergeist. Uansett, jeg bad den bønnen. Neste dag ringte det på døren, og der stod det en kvinne, og hun kalte seg en Romani Sigøyner, hun var synsk, og hun var i nabolaget en gang i året for å lese spådommer eller lignende. Så jeg åpnet døra. Og jeg glemte å si, Dudley, at i løpet av den natta så jeg fjeset hennes igjen og igjen, og jeg fortsatte å tenkte på henne og jeg undret meg over hvorfor jeg tenkte på henne?

Så dukket hun altså opp på dørtrappa mi og sa hovedsakelig: «Jeg har blitt en født-på-ny kristen. Herren, Den Hellige Ånd la på meg å komme å besøke deg og si til deg at den plassen du var på i går, har svarene» og hovedsakelig sa hun: «Du er nå i gang med å finne sannheten og begynne å vandre i din skjebne.» Hun sa «Jeg er ikke lenger synsk. De evnene jeg hadde var fra demoner og Jesus satte meg fri fra det der» så ja, det gav meg litt av et hakeslepp den morgenen.»

Dudley:

«Det er fantastisk hvordan Gud dirigerte det. Gud vet, gjør Han ikke, Laura? Når vi er i slike situasjoner som det der, så vet Gud hva som skjer i livene våre. Nå, det tar jeg som en skikkelig oppmuntring, selv om vi er så langt ifra Ham, så rekker Hans kjærlighet langt ut over de grensene, og sender de rette menneskene til rett tid, for Han kjenner til alt, gjør Han ikke?»

Laura: 

«Ja, absolutt. Og, vet du, det måtte være noen som henne, det måtte være noen som var tidligere medium eller tidligere heks eller lignende som kom til meg. Hvis det hadde vært en annen kristen som aldri hadde gjort slike ting, hadde jeg aldri i livet vært så lydhør for hva de hadde å si. Og kort tid etter dette, kanskje det var neste dag eller noe sånt, hadde jeg en åpenbaring. Jeg så endelig at Jesus var Frelseren og at vi dessverre hadde blitt bedratt av falne engler under Satans kontroll, som hadde forkledt seg akkurat som Bibelen sier i Andre Brev til Korinterne, kapittel 11, vers 14: 

«og ikke til å undres over, for Satan selv forkler seg  som en lysets engel»

De hadde helt klart lurt oss. Så, jeg gav mitt hjerte til HERREN, og vet du, jeg var så begeistret for at jeg endelig hadde funnet Sannheten. Endelig hadde jeg funnet

Gud og jeg visste at jeg følte at jeg hadde funnet svarene etter alle disse årene med å se på ulike religioner, akseptere alle guder og slik retorikk. Å komme til den Sanne Gud var bare fantastisk!

Dudley: 

«Du lytter til «the Reality» -Virkeligheten- med meg, Dudley Anderson som snakker med Laura Maxwell, en ex-spiritualist. «The Reality» produsert av Sure Reality Media. SRM er en lytter støttet tjeneste. Du kan støtte oss ved å bli en SRM tjeneste partner ved å gå til nettsiden surereality.net og trykke på bli en tjeneste partner.

Vel, Laura Maxwell vokste opp i et hjem åpen for okkulte og new age fenomen. Hun og moren begynte å gå i spiritualist kirken. Dessverre ble moren hennes demonisert av onde ånder og endte opp i psykiatrisk avdeling på sykehuset. Laura begynte å stille spørsmål ved virkelighet av den verden hun opplevde. Og Gud in sin kjærlighet og nåde trådte inn i livet hennes og ledet henne til å møte en kristen kvinne som talte Guds ord inn i hennes hjerte. Snart oppdaget hun at spiritualisme og new age og det okkulte var falske nyanser av håp og fred og kjærlighet, presentert av Satan, løgnenes far. Den Hellige Ånd trakk mennesker inn i livet hennes, og hun angret og vendte endelig om fra sitt gamle liv og gav sitt hjerte til den ene sanne Gud. Vel, vi vet at djevelen er motstanderen til Guds kjærlighet, Guds nåde og Guds mening for våre liv. Bibelen kaller ham Satan. Satan betyr bokstavelig talt «fienden». Han er fienden til Guds mening, fienden av Guds rettferdighet, fienden av Guds hellighet. Satan er en fallen engel skilt fra Guds rettferdighet og hellighet. Han er ond i alle sine forkledninger. Så etter at Laura gav sitt liv til Jesus Kristus, lurer jeg på om Satan bare lot henne være i fred fri til å leve sitt nye liv?

Laura:

«Nei, selvfølgelig ikke. Du vet, Bibelen er klar på det tvers igjennom, på at, du vet, vi lever i en fallen verden og derfor er vi i en åndelig krigføring.  Vi er i en kamp uansett om vi er klar over det eller ikke, og det ville sannelig være ganske naivt å tro at så snart du har blitt født på ny ville det bli slutt på alle dine problemer. For det er ikke sant. Og sannelig de åndene som jeg hadde invitert inn i mitt liv, de var fortsatt der! Og du vet, hvis du ser i Bibelen, spesielt i Det Nye Testamentet, ser du at disiplene og apostlene og Jesus selv, tydeligvis, de kastet ut demoner fra folk, og det er fortsatt saken i dag.

Jeg hadde invitert disse åndene inn i mitt liv, og for eksempel noen medium vil bokstavelig talt kanalisere ånder igjennom kroppen sin og la dem snakke ut igjennom munnen sin. Så de åndene er faktisk i kroppene deres. Så når en slik person kommer til Jesus må disse åndene bli kastet ut av den personen. De forsvinner ikke bare av seg selv. Så derfor trengte jeg selv det vi kaller en utfrielses tjeneste (eksorsisme/åndsutdrivelse/kaste ut onde ånder). Jeg trengte at andre kristne kastet disse demonene ut av meg. Det er veldig interessant hvor avgjørende viktig det faktisk er. 

Jeg skal skyte inn hva som skjedde med min kjære mor. Hun ble skrevet ut fra det psykiatrisk sykehuset også dro hun hjem. På den tiden var kirken som jeg hadde begynt å gå i veldig ny, pastoren var fersk og ingen i den kirken hadde noen erfaring i å forholde seg til noen fra det okkulte eller å kaste ånder ut av folk. De bare antok at min mor hadde tatt imot Jesus i sitt hjerte kort tid etter meg, de bare antok at hun var en kristen nå og kan ikke ha noen demonisk påvirkning rundt henne i det hele tatt, hun kan ikke være i noen krigføring i det hele tatt, hun er sikkert bare psykisk syk. Så min mor ble bare forlatt i den tilstanden, og fordi hun ikke fikk den åndsutdrivelsen, kan du si, så torturerte demonene henne fortsatt, trakasserte henne, slik mange andre tragisk nok har gjort.. Dette førte til hennes selvmord. 

Dudley: 

«Åh, Jeg er så lei meg for å høre dette.»

Laura:

«Ja.»

Dudley: 

«Jeg er SÅ lei meg for å høre dette»

Laura: 

«Og jeg tror det er grunnen til at jeg empatiserer. Du vet når vi ser på Det Nye Testamentet, så ser vi at Jesus og apostlene helbreder syke, og de gjorde mirakler og kastet ut demoner. Det er faktisk veldig viktig og noe kirken.. hvis vi gjorde mer av det i dag, tror jeg flere mennesker ville bli helbredet og det ville være færre mennesker som -slik som min mor -tar livet sitt.»

Dudley: 

«Vel, Jesus underviste om det , gjorde han ikke? Han sa at du kan kaste en demon ut av et individ, og de vil forlate det individet, men de vil komme tilbake og de vil finne «huset» -så og si- rengjort, feid og klart og åpent, så han går bort og han tar med seg flere horder og flytter tilbake inn i det livet på nytt igjen. Så et individ som du selv, du trenger å fylle ditt liv med Jesus, med Den Hellige Ånd og Guds Ord, har jeg rett?»

Laura: 

«Å, absolutt! Og som du sier så omhandler også omvendelsen ikke bare å si bønner om anger, og å si til Jesus «Unnskyld, vær så snill å rens meg, men den omhandler også å fullstendig vende seg bort fra den livsstilen. Og folk flest vil ikke avslutte den livsstilen spesielt hvis de har blitt traumatisert av ånder slik vi hadde blitt. Noen mennesker, har jeg hørt , har fortsatt et begjært etter det, en fristelse til visse okkulte ting, til og med etter at de har kommet til Jesus. Og jeg råder dem til, selvfølgelig, må vi være tålmodig og snill med folk som stoler på oss. Jeg råder dem til, selvfølgelig, å kaste ut alt, brenne alt hvis du har mulighet, slik de gjorde i Apostlenes Gjerninger. Men ha befrielses tjeneste (åndsutdrivelse/eksorsisme / kaste ut onde ånder).

 Apostlenes Gjerninger 16. Vi vet at apostlene kastet ut spådomsånder, fra spåkoner, så det er et reelt fenomen. Søk å virkelig leve livet ditt feilfritt foran Herren. Hellighet er viktig. Lydighet er viktig. Og så vokser du nærmere og nærmere Jesus og fristelsen ved disse tingene avtar, akkurat som fristelsen til hva som helst i livet forlater oss etter som vi blir sterkere følgere av Jesus og mer lydige overfor Ham.»

Dudley:

«Amen. Der traff du blinken. Virkeligheten er som skriften sier i Åpenbaringen 8;

hvis vi har overkommet ham som er djevelen, satan, og alle hans mørkets horder, har vi overvunnet dem ved lammet Jesu blod, og ved vårt vitnesbyrds ord.

Laura, du  har vitnet om Guds nåde, og om Herrens utfrielse i ditt liv. Jeg har lyst å spørre deg, kanskje noen som hører på dette akkurat nå  befinner seg i en lignende situasjon som du gjorde, vil du bruke et øyeblikk til å be for denne personen?»

Laura: 

«Ja, Tusen takk, Dudley. Jeg ville være beæret over å få lov til det.

Himmelske Far, vi takker deg for de kjære lytterne, spesielt de som dette går inn hos. Og Herre, vi ber at Du vil trekke denne personen enda nærmere Deg. Jesus hvis de ikke kjenner deg , så ber vi om at de vil invitere deg inn i livene sine, at de vil bli født på ny, og at de vil begynne å følge deg som sin dyrebare Frelser.  Herre, vis disse personene hvor mye du elsker dem, hvor mye du beundrer dem. Du vil det beste for dem, og du ønsker dem helbredet. Og Jesus, led disse personene til å føle frihet, føle befrielse fra alle demoniske ånder i og rundt dem, tilbake igjennom slekten deres også, og alt de har vært involvert i, Herre. Gi Dem et helt nytt liv. Og vi takker deg, Herre, for at Du har en god plan for disse menneskene, i Jesu dyrebare navn.»

Dudley:

«Hvis du bad dem bønnen sammen med oss, ønsker vi gjerne å høre fra deg. Send meg gjerne en email på: dudley@surereality.net

-igjen: hvis du bad den bønnen med Laura, setter vi virkelig pris på å få høre fra deg. Send meg gjerne en email på: dudley@surereality.net

Når vi nå avslutter vår samtale med Laura, spør jeg henne om å gi oss litte grann informasjon om hennes nettside.

Laura: 

«Hvis noen vil lese om lignende vitnesbyrd og så videre, kan de se på bloggen min – ourspiritualquest.com – som også har mine tv intervju og radio intervju om de samme temaene.»

Dudley: 

«Hva var den adressen igjen?»

Laura:

«ourspiritualquest.com»

Dudley: 

«Og tusen takk til Laura Maxwell for å ha delt hennes livshistorie med oss i dag i THE REALITY -i virkeligheten-. For å kontakte Laura, send meg en email på: dudley@surereality.net

Hvis du ønsker å finne Jesus, hvis du ønsker å komme i et rett forhold til Gud, slik Laura har, og som vi har hørt om i dag, da vær så snill å skriv til meg, jeg vil gjerne svare på dine spørsmål.

dudley@surereality.net

email adresse:

dudley@surereality.net

Dette halvtimes talkshowet  -The Reality- blir produsert av surereality media. SRM er støttet av sine lyttere. Du kan hjelpe oss å produsere kristne kvalitetsradioprogram som når hundre tusener av mennesker over hele verden gjennom nettradio, gjennom fm-radio og gjennom disse podcastene, ved å gå til denne nettsiden surereality.net og trykke på bli en tjeneste partner. Bli partner med oss og del virkeligheten om Jesus over hele verden. Du kan også gi en engangsdonasjon eller bli en fastmånedlig giver.

Igjen; nettsiden er 

surereality.net 

Trykk gjerne på «bli en tjeneste partner»

Vel, det har vært vidunderlig å være sammen med dere i dag igjen – i virkeligheten! Bli med meg neste gang også! Fra meg, Dudley, til deg; fortsett å gå i Jesu sanne virkelighet.»

Kapittel 1

1 Jesus Christ, Davids sønn, sønn av Abraham´s generasjonsbok. 

2 Abraham fikk Isaac; og Isaac fikk Jacob; og Jacob fikk Judas og hans søsken;

3 Og Judas fikk Phares og Sarah av Thamar: og Phares fikk Esrom; og Esrom fikk Aram;

4 Og Aram fikk Aminadab; og Aminadab fikk Naasson; og Naasson fikk Salmon;

5 Og Salmon fikk Booz av Rachab; og Booz fikk Obed av Ruth; og Obed fikk Jesse;

6 Og Jesse fikk David kongen, og David kongen fikk Solomon av henne som hadde vært kona til Urias;

7 Og Solomon fikk Roboam; og Roboam fikk Abia; og Abia fikk Asa;

8 Og Asa fikk Josaphat; og Josaphat fikk Joram; og Joram fikk Ozias;

9 Og Ozias fikk Joatham; og Joatham fikk Achaz; og Achaz fikk Ezekias;

10 Og Ezekias fikk Manasses; og Manasses fikk Amon; og Amon fikk Josias;

11 Og Josias fikk Jechonias og hans søsken, på den tiden de ble tatt avgårde til Babylon:

12 Og etter de var bragt til Babylon, fikk Jechonias Salathiel; og Salathiel fikk Zorobabel;

13 Og Zorobabelfikk Abiud; og Abiud fikk Eliakim; og Eliakim fikk Azor;

14 Og Azor fikk Sadoc; og Sadoc fikk Achim; og Achim fikk Eliud;

15 Og Eliud fikk Eleazar; og Eleazar fikk Matthan; og Matthan fikk Jacob;

16 Og Jacob fikk Joseph, ektemannen til Mary; som Jesus var født av, som kalles Christ.

17 Så alle generasjonene fra Abraham til David er fjorten generasjoner; og fra David til bortførelsen inn til Babylon er fjorten generasjoner; og fra bortførelsen inn til Babylon til Christ er fjorten generasjoner.

18 Nå var fødselen til Jesus Christ på dette viset: Når da hans mor Mary var forlovet med Joseph, før de kom sammen, var hun blitt med barn av Den Hellige Ånd.

19 Da Joseph hennes ektemann, var bare en mann, og ikke var villig til å gjøre henne til et offentlig eksempel, ble han minned om å sette henne bort i skjul.

20 Men da Joseph tenkte på disse tingene, se, en Herrens engel viste seg for ham i en drøm, og sa, Joseph, du sønn av David, vær ikke redd for å ta til deg Mary din kone: for det som er unnfanget i henne er av Den Hellige Ånd.

21 Og hun skal bringe frem en sønn, og du skal kalle ham JESUS: for han skal redde sitt folk fra deres synder.

22 Nå alt dette var gjort, for at det skulle bi oppfyllt som var talt av Herren ved profeten, som sa,

23 Se, en jomfru skal bli med barn, og skal bringe frem en sønn, og de skal kalle ham Emmanuel, som oversatt blir, Gud med oss.

24 Så da Joseph ble reist opp fra søvnen, gjorde han som engelen hadde befalt ham, og tok sin kone til seg:

25 Og kjente henne ikke fram til hun hadde bragt fram hennes førstefødte sønn: og han kalte ham JESUS. 

(Å «kjenne» her betyr å ha samleie med)